Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Габрово, 11.12.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Габровски районен съд в открито заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОРНИЦА ПЕТРОВА

 

            При секретаря В. Николова, като разгледа докладваното от съдията, АНД № 1077 по описа за 2019г. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН и е образувано по жалба на Т.Ц.И. *** против Наказателно постановление № 19-0892-000655 от 23.08.2019г. издадено от началник сектор Пътна полиция при ОДМВР Габрово, с което му е наложена глоба в размер на 20 лева на основание чл. 185  от ЗДП.

             В жалбата се сочи, че издаденото наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно, постановено при нарушение на материалните и процесуални норми и при пълна липса на доказателства.  Относно посоченото в АУАН и издаденото НП нарушение по чл. 139 ал.2 т.3 от ЗДП, жабоподателят счита, че е налице несъответствие между фактичесакат обстановка, констатирана от контролните органи и отразената в НП, съответно неправилна е правната квалификация на нарушението.  Освен това, в настоящия случай следвало да се отчете маловажността на деянието  и да се приложи чл. 28 от ЗАНН.

            Претендира се отмяна на наказателното постановление.

            В проведеното съдебно заседание жалбоподателят поддържа жалбата си.

            Ответната ОДМВР Габрово редовно призована не изпраща представител, не взема становище по жалбата.

            Съдът, като прецени доводите наведени в жалбата и атакуваното наказателно постановление, намери за установено следното:

            Жалбата е подадена в срока по чл. 59 ал.2 от ЗАНН  и е процесуално допустима. Разгледана по същество е  основателна.

            По делото се събраха гласни и писмени доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намира за установено следното:

            От показанията на свидетелите К.К. и С.Я. се установява, че на 12.07.2019г. в 10,30 часа в гр. Габрово, на бул. „С. *** спрели за проверка лек автомобил „Мицубиши” с рег. № ЕВ 1581 АВ, управляван от Т.Ц.И.. В хода на проверката полицейските служители установили, че пожарогасигелят не е представне на задължителен периодичен преглед удостовервяващ годността и изправността му. Това е установено от маркера залепен на пожарогасителя, удостоверяващ последен технически преглед от 2017г. и от тогава не е представян на преглед.  Пожарогасителят бил с манометър на когото стрелката сочела в зеления сектор.

            За така установеното нарушение на чл. 139 ал.2 т.3 от ЗДП е съставен АУАН от 12.07.2019г. против Т.  И.. Съставеният АУАН е надлежно връчен и подписан.

            В законоустановения срок е депозирано писмено възражение срещу съставения АУАН.

            Въз основа съставения АУАН е издадено Наказателно постановление  № 19-0892-000655 от 23.08.2019г. от Началник сектор към ОДМВР Габрово, сектор Пътна  полиция Габрово, с което на Т. И. за нарушение на чл. 139 ал.2 т.3 от ЗДП е наложена  глоба в размер на 20 лева на основание чл. 185 от ЗДП.

При така установеното от фактическа страна от правна страна настоящият състав на съда намира, че неправилно и незаконосъобразно е ангажирана административно наказателната отговорност на жалбоподателя на основание чл. 185 от ЗДП, за нарушение на чл. 139 ал.2 т.3 от ЗДП.

Разпоредбата на чл.139, ал.2, т.3 от ЗДвП предвижда, че движещите се по пътя три - и четириколесни моторни превозни средства следва да бъдат оборудвани с пожарогасител. 

От доказателствата по делото  се установява по безспорен начин, че по време на извършената на жалбоподателя проверка, че управлявания от него лек автомобил е  оборудван с пожарогасител, който е имал поставен върху него стикер с изтекъл срок на валидност. 

Административно наказващият орган  неправилно е  приложил закона, като не е посочил конкретния нормативен акт, въвеждащ задължение за водачите на МПС да извършват по надлежния ред периодична проверка на пожарогасителя  и те да бъдат със стикери, сочещи определен срок на действие на техническото средство, неспазването на който следва да се санкционира с определена норма.

В Методиката за извършване на периодичен преглед и проверка на техническата изправност на ППС - Приложение № 5 към чл. 31, ал.1 от Наредба Н-32/2011 г., част І „Насоки за оценяване на неизправностите“, в т.7.2 за „пожарогасител“ е посочено, че липсата на такъв, респективно такъв, който не е в съответствие с изискванията,  е неизправност, която се установява при визуална проверка и която се определя като значителна неизправност.  Това определя пожарогасителят като елемент, който е свързан със състоянието на превозното средство и неговата годност за използване на пътя. По този начин, изискването за наличие на пожарогасител, обвързано с изискването последният да бъде технически изправен и съответно обозначен, за да се удостовери последното, е щяло да изпълни изискването на закона за точно посочване на нарушената правна норма.

Законът прави разграничение между липса на пожарогасител и неизправен такъв, видно и от разпоредбата чл.10, ал.1, т.6, б.”п” от ППЗДП, съгласно  която моторно превозно средство, което няма пожарогасител или е неизправен, е технически неизправно.

При така изложеното съдът намира, че при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя в издаденото наказателно постановление е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, като е посочен неправилно приложимият закон,  в нарушение на  чл.57, ал.1  т.6 от ЗАНН.

Съдът намира, че неправилно е приложен материалния закон, което води до незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление.

            Водим от горното, съдът

 

 

            РЕШИ:

 

            ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-0892-000655 от 23.08.2019г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Габрово, сектор Пътна полиция, с  което на Т.Ц.И. ***, ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 20 лева на основание чл. 185 от ЗДП, като неправилно и незаконосъобразно.

            Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Габрово в 14 дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: