ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГАБРОВО!

Уведомяваме Ви, че от 14.11.2019Г. Районен съд Габрово е е нов сайт, намиращ се на адрес:
https://gabrovo-rs.justice.bg

Информацията на настоящият сайт ще е актуално до момента на закриването му, като оттогава ще бъде
преустановен достъпа до него.

СЧИТАНО ОТ 01.01.2020Г. САЙТА НА РАЙОНЕН СЪД ГАБРОВО ЩЕ Е https://gabrovo-rs.justice.bg
И САМО ТАМ ЩЕ ИМА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ.          Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима, като при осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
          Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите на съдебната власт не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
          Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делата осигурява установяването на истината, а разглеждането им във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.
          При постановяване на своите актове съдиите се основават на закона и на събраните по делото доказателства.
          Районният съд е основен първоинстанционен съд разглеждащ граждански и наказателни дела. На него са подсъдни всички дела на територията на община Габрово, освен тези, които са подсъдни на Окръжния съд.

Местонахождение: 5300, гр. Габрово, пл. "Възраждане" №1
брой уникални посещения на сайта от 01.05.2013г.
web counter